admin

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสำรองที่นั่ง

 • ชื่อสถานพยาบาลต้นสังกัด
 • เลขบัตรประชาชนตัวท่านเอง
 • เลขบัตรประชาชน / เลขประกอบวิชาชีพ / email address ของบุคคลที่ท่านจะสมัครให้
 • ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จ
 • เลขผู้เสียภาษีสำหรับการออกใบเสร็จรายละเอียดอื่นๆ ที่ควรรู้

 • การลงทะเบียนในแต่ละครั้งสามารถลงทะเบียนได้ครั้งละ 20 ท่าน แต่ถ้า Internet ไม่เสถียรแนะนำให้ลงทะเบียนครั้งละ 5 ท่าน ต่อการลงทะเบียน 1 ครั้ง

 • ชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในเวลาที่กำหนดในใบสมัคร หรือไม่เกิน 7 วัน ก่อนเริ่มการอบรม หากชำระเกินเวลาดังกล่าว ทางสถาบันขอยกเลิก การสำรองที่นั่งของท่าน

 • หลังจากท่านชำระค่าลงทะเบียน และสถาบันได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่านจากทางธนาคาร ท่านสามารถ Login เข้ามาเอาเอกสารต่างๆ จาก website

 • กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรืออบรมได้ (กรณีชำระเงินแล้ว) กรุณาแจ้งยกเลิก ก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง) มิฉะนั้นทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน

 • ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะเช่น อาหารอิสลาม หรือมังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร

 • กรณีที่ท่านอยู่ในสถานะ สำรองที่นั่ง หากมีผู้ที่สำรองที่นั่งก่อนท่านยกเลิกการประชุมหรืออบรม ทางสรพ. จะติดต่อท่านทาง email เพื่อให้ท่านรับสิทธิการประชุมหรืออบรมก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนผู้เข้าอบรม ก่อนมีการอบรมล่วงหน้า 3 วันทำการ****** All fields required! *****
รายละเอียดส่วนตัว

jpg file ขนาด 180x200 pixel


คำนำหน้าชื่อ
นพ. พญ. นาย นาง น.ส. อื่นๆ 
ชื่อ*
นามสกุล*
เลขบัตรประชาชน
Email Address
Username*
Password
Confirms Password

ประเภทการสมัคร
กรณีต้องการสมัครมากกว่าหนึ่งคน กรุณาเลือกประเภทการสมัคร เป็นผู้ประสานงานสถานพยาบาล

สมัครให้ตัวเอง สมัครให้คนอื่น / เป็นผู้ประสานงานสถานพยาบาล
กรณีท่านเป็นผู้ประสานงานสถานพยาบาล โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่าง
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ (ไม่ต้องเว้นวรรค)

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเว้นวรรค)

เบอร์ Fax (ไม่ต้องเว้นวรรค)

อีเมล์ :
สถานะการทำงานของท่าน*
วิชาชีพ
    แพทย์     ทันตแพทย์     พยาบาล
    เภสัชกร     นักกายภาพบำบัด     นักเทคนิคการแพทย์
    อื่นๆ/ผู้ประสานงานสถานพยาบาล

เลขประกอบวิชาชีพ

เลขสมาชิกสภาการพยาบาล


สถานที่ทำงาน

กรณีเลือกไม่สังกัด สถานพยาบาล โปรดใส่รายละเอียด


ตำแหน่งสายการบริหาร
    ผู้อำนวยการ     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ     รองผู้อำนวยการ
    ผู้ประสานงานสถานพยาบาล
    หัวหน้างาน / ฝ่าย     อื่นๆ   
ที่อยู่ส่งเอกสาร*
บ้าน ที่ทำงาน
เลขที่*
ซอย
ถนน
แขวง / ตำบล
เขต / อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ (ไม่ต้องเว้นวรรค)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไม่ต้องเว้นวรรค)
เบอร์ Fax (ไม่ต้องเว้นวรรค)

****** All fields required! *****